Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 2.800
  • duur: 3 maanden
  • 24 PO punten Categorie 1a

5 november – Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis, ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Unieke samenwerking VU Amsterdam en CvC

De VU Law Academy en het Centrum voor Conflicthantering zijn een bijzondere samenwerking aangegaan bij het ontwikkelen en de organisatie van deze leergang. Door bundeling van specifieke kennis van beide partijen is deze unieke leergang ontwikkeld die inspeelt op de nieuwe eisen die gelden voor juristen en andere academische professionals die in een juridische omgeving werkzaam zijn. In deze leergang leert u hoe effectieve conflictoplossingsmechanismen, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten gekozen en toegepast kunnen worden. De interactieve hoorcolleges en trainingen worden verzorgd door docenten van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en van het Centrum voor Conflicthantering. Als u na het volgen van deze leergang besluit zich verder te willen scholen tot professioneel mediator en de mediationopleiding bij het CvC gaat volgen, dan krijgt u een vrijstelling voor de theoretische dag.

Leerdoelen

Na het volgen van deze leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Voor wie en ingangseisen

De leergang is vooral bedoeld voor juristen die er niet alleen naar streven sterk te zijn in het juridisch metier, maar ook in de soft skills en de bredere kijk op conflicten, zodat zij hun clientèle adequater van dienst kunnen zijn en zo toegevoegde waarde bieden. Een aantal jaren ervaring in een eigen juridische werksituatie is daartoe gewenst. De leergang is toegankelijk voor juristen, zoals advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en ambtenaren binnen de (semi-)overheid en bij not-for-profit instellingen. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen.

Werkwijze

Verspreid over drie maanden volgt u vier interactieve hoorcolleges, vier workshops en 1 of meer keuzemodules (conflictoplossing in arbeidsrecht, bestuurs(proces)recht en civiele handelszaken), gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. In de workshops worden in onder meer rollenspellen in kleine groepen aan de hand van praktijkcasus communicatie-, mediation-, (Harvard)onderhandelings-, conflictanalyse- en conflictvaardigheden getraind.

Hoeveel tijd kost het?

De leergang bestaat uit minimaal negen bijeenkomsten van elk drie uur. De eerste acht bijeenkomsten bestaan uit de vier interactieve hoorcolleges en de vier workshops. Daarnaast worden drie gespecialiseerde keuzemodules van elk drie uur aangeboden, waarvan u er tenminste één dient te kiezen. Voor elke bijeenkomst geldt een voorbereidingstijd van drie uur.

PROGRAMMA

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen op de website van VU Amsterdam. De colleges vinden plaats op een dinsdagochtend. Het programma is als volgt:

09.00-09.30 uur: ontvangst
09.30-11.00 uur: aanvang college
11.00-11.15 uur: pauze
11.15-12.45 uur: vervolg college

8 inspirerende colleges

5 november 2019 | Interactief college: Introductie conflictoplossing, conflictanalyse en conflictdiagnose
12 november 2019 | Training Conflictdiagnose
19 november 2019 | Interactief college: Onderhandelen (Harvard/positioneel)
3 december 2019 | Training Onderhandelen (positioneel)
10 december 2019 | Training Onderhandelen (Harvard)
7 januari 2020 | Interactief college: Mediation
14 januari 2020 | Training Mediation
21 januari 2020 | Training Verdieping mediation (rechtsgebieden civiel-/bestuursrecht)

Praktische informatie

De praktische informatie van deze juridische leergang staat op de website van de VU Law Academy.

Kosten

De prijs van de leergang is inclusief één keuzemodule. Wilt u daarnaast uw kennis verbreden of verdiepen, volg dan 1 of 2 extra keuzemodule(s). U betaalt voor de 1e extra keuzemodule € 300,- en voor de 2e extra keuzemodule € 200,- Bekijk hier de actuele kortingen. geen btw, inclusief materiaal, koffie en thee

Vrijstellingen

Als u na het volgen van deze leergang besluit de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering te volgen, krijgt u een vrijstelling voor de theoretische dag. Concreet betekent dit dat u 1 dag minder college volgt en een halve dag minder voorbereiding heeft. Ook ontvangt u een korting van € 475.- op de reguliere prijs van de opleiding.

Trainers

De colleges van de leergang worden verzorgd door gespecialiseerde docenten uit de wetenschap en de praktijk. De leergang staat onder leiding van prof. mr. Dick Allewijn. De volgende docenten zijn betrokken bij deze leergang:

Inschrijven

Via het online inschrijfformulier van VU Amsterdam. U kunt op het inschrijfformulier aangeven voor welke keuzemodule(s) (conflictoplossing in arbeidsrecht, bestuurs(proces)recht en civiele handelszaken) u zich wilt inschrijven. Kies één of meer keuzemodules. Bij onvoldoende deelnemers kan een keuzemodule geannuleerd worden.

Cursusleider prof. mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam over deze leergang:

“De juridische professional van de toekomst is een breed georiënteerde conflictoplosser. Hij of zij kan vanuit verschillende perspectieven naar een conflict kijken en daardoor betere keuzes maken.
In deze leergang staat een brede en creatieve kijk op het omgaan met conflicthantering, rechtspraak en mediation centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de verwerving van kennis, maar ook om de ontwikkeling van brede professionele vaardigheden op het terrein van conflicthantering. Tijdens de leergang is er derhalve veel aandacht voor de training en praktische toepassing van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken en voor conflictanalyse en- diagnose.”

EZ/27.08.2018

Linda Reijerkerk
Directeur
Linda Couwenberg
Trainer
Dick Allewijn
Trainer
Lenka Hora Adema
Trainer
Fieke Harinck
Trainer | Raad van Aanbeveling