Skip to main content

Artikel 1: Definities

Het Centrum voor Conflicthantering maakt in deze algemene voorwaarden onderscheid tussen ‘open cursus’ en ‘maatwerkopdrachten’. Onder ‘open cursus’ worden verstaan de mediationopleidingen, de leergang oplossingsgericht coaching en overige trainingen/cursussen/workshops die door het Centrum voor Conflicthantering worden aangeboden. Aan al deze cursussen kan deelgenomen worden door open inschrijving. Onder ‘maatwerkopdrachten’ worden verstaan die opleidingsactiviteiten, die worden ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van één of meer opdrachtgevers, zijnde contractant, ten behoeve van meerdere personen en/of instanties.

Artikel 2: Inschrijving en bevestiging van inschrijving

 1. Inschrijving voor een open cursus bij het Centrum voor Conflicthantering dient schriftelijk te geschieden door het sturen van een ondertekend inschrijfformulier per post of per e-mail middels een inschrijfformulier via de website (www.cvc.nl)
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door het Centrum voor Conflicthantering aan de cursist de inschrijving schriftelijk wordt bevestigd.
 3. De inschrijving zal steeds schriftelijk bevestigd worden door het Centrum voor Conflicthantering.
 4. Het Centrum voor Conflicthantering behoudt zich het recht voor om cursisten, die zich hebben ingeschreven, af te wijzen indien de cursist niet aan de toelatingscriteria voldoet en indien het aantal deelnemers het totaal aantal plaatsen in de cursus overtreft.
 5.  Na ontvangst van de bevestiging van deelname heeft de cursist 14 dagen bedenktijd om alsnog de inschrijving kosteloos te annuleren.

Artikel 3: Betalingscondities

Open cursussen

 1. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van een open cursus ontvangt de cursist een factuur.
 2. Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening te geschieden.
 3. Indien de betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn als genoemd in lid 2 heeft plaatsgevonden, is het Centrum voor Conflicthantering gerechtigd, na één betalingsherinnering, vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand in rekening te brengen.
 4. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,– die ontstaan tengevolge van de niet-nakoming door de cursist van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de cursist.
 5. In gevallen waarin de cursist een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé adres blijft de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen als gesteld in Artikel 3 lid 1 t/m 4.
 6. Prijzen kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

Maatwerkopdrachten

 1. De tarieven, kosten en betalingsafspraken met betrekking tot maatwerkopdrachten worden steeds vooraf schriftelijk vastgelegd.
 2. De bepalingen van artikel 3.a leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing.

Artikel 4: Annuleringsregeling

Open cursussen

 1. Bij de annulering wordt onderscheid gemaakt tussen leergangen en overige cursussen.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 3. Voor de mediationopleidingen, de leergang oplossingsgericht coaching en overige trainingen/cursussen/workshops geldt dat bij:
  – annulering tot anderhalve maand vóór aanvang slechts administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 115,-.
  – annulering binnen anderhalve maand tot één maand vóór aanvang van de leergang éénderde van het cursusgeld in rekening wordt gebracht.
  – annulering binnen één maand vóór aanvang de helft van het totale cursusgeld in rekening wordt gebracht.
 4. Voor korte cursussen (0,5 tot 4 dagen) en workshops, worden bij annulering tot één maand vóór aanvang slechts administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van € 50,- . Bij annulering binnen één maand vóór aanvang tot één week voor aanvang wordt de helft van het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 5. Bij tussentijdse beëindiging van een cursus worden alleen, indien van toepassing, eventuele resterende verblijfs- en arrangementskosten gerestitueerd.
 6. Indien een cursist verhinderd is, kan hij/zij een vervanger aanmelden die aan alle toelatingseisen voldoet en de betreffende plaats kan innemen. Dit geldt alleen voor een gehele cursus en niet voor onderdelen. In dit geval worden wel de in artikel 4 lid 3 resp. 4 vermelde administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Indien sprake is van vervanging en de cursuskosten reeds zijn overgemaakt door de te vervangen cursist aan het Centrum voor Conflicthantering, dient de financiële afhandeling tussen de oorspronkelijke en nieuwe cursist onderling geregeld te worden.
 8. Het Centrum voor Conflicthantering behoudt zich het recht voor de training bij onvoldoende deelname te annuleren, zonder verdere financiële consequenties. De cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Het Centrum voor Conflicthantering zal in geval van annulering zo spoedig mogelijk nieuwe of alternatieve cursusdata opgeven of zich inspannen de getroffen cursisten te plaatsen in een ander groep. In geval herplaatsing niet mogelijk dan wel wenselijk is wordt het cursusgeld aan de deelnemers gerestitueerd.
 9. Restitutie van eventuele cursuskosten in geval van annulering geschiedt binnen een termijn van 21 dagen.

Maatwerkopdrachten

Als hetzij de opdrachtgever, hetzij het Centrum voor Conflicthantering door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De tengevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

 • Tot anderhalve maand vóór datum eerste activiteit: 20%
 • Binnen anderhalve maand tot één maand vóór datum eerste activiteit: 50%
 • Binnen een maand tot twee weken voor datum eerste activiteit: 75%
 • Binnen één week voor datum eerste activiteit: 100%

Artikel 5: Tussentijdse verhindering/inhaalregeling

1. De inhaalregeling is uitsluitend van toepassing op de leergangen oplossingsgericht coachen en mediationopleidingen van het Centrum voor Conflicthantering.

2. Indien een cursist door omstandigheden een onderdeel van een leergang niet kan bijwonen kan het onderdeel in overleg met het Centrum voor Conflicthantering, worden ingehaald op een ander tijdstip. Dit is alleen mogelijk als de groepsgrootte waar wordt ingehaald en de locatie dit toelaten. Indien de groepsgrootte het aantal van 16 overschrijdt, kan de inhaler alleen als toehoorder deelnemen.

3. Voor het blok of de terugkomdag dat/die wordt ingehaald, worden wel extra verblijfskosten in rekening gebracht. Voor een blok van een leergang residentieel bedragen de kosten 200 euro, voor een blok van een leergang Haarlem, 100 euro, voor een terugkomdag 50 euro.

Artikel 6: Geheimhouding

Het Centrum voor Conflicthantering zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van cursus of een maatwerkopdracht van de cursist dan wel opdrachtgever ontvangt, geheimhouding betrachten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Het Centrum voor Conflicthantering is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, annulering door het Centrum voor Conflicthantering, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege het Centrum voor Conflicthantering te werk zijn gesteld of van wier diensten door het Centrum voor Conflicthantering gebruik is gemaakt.

Artikel 8: Auteursrecht

Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige tijdens de training verstrekte informatie berust bij het Centrum voor Conflicthantering. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Conflicthantering mogen geen gegevens uit / gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 9: Vervanging trainer

Het Centrum voor Conflicthantering behoudt te allen tijde de vrijheid trainers die met de uitvoering van de opleidingen zijn belast, te vervangen door andere trainers.

Artikel 10: Geschillen in geval van maatwerkopdrachten

Geschillen tussen het Centrum voor Conflicthantering en opdrachtgever die betrekking hebben op de wijze waarop het Centrum voor Conflicthantering de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd, worden in eerste instantie op initiatief van een van beide partijen voorgelegd aan een onpartijdige mediator die ingeschreven is in het register van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Leidt zijn bemiddeling niet tot een overeenkomst tussen partijen waarin het geschil wordt opgelost, dan staat het ieder der partijen vrij het conflict aan de burgerlijke rechter voor te leggen.

Artikel 11: Klachtenprocedure

Het Centrum voor Conflicthantering heeft een klachtenprocedure. Deze procedure is beschikbaar op de website of kan opgevraagd worden bij het secretariaat. Klachten worden in behandeling genomen door de Bureau Manager, drs. S. Peters.