Skip to main content

Onderzoek kwaliteit van bezwaarschriftenbehandeling

 

Tot de rechtsbescherming van de burger behoort een kwalitatief goede behandeling van bezwaarschriften. De Nationale Ombudsman heeft hier in 2011 met de uitgave Bezwaarwijzer aandacht voor gevraagd. In 2013 verscheen van het ministerie van BZK de uitgave Professioneel behandelen van bezwaarschriften, Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften. In 2012 vroeg BMC tijdens een conferentie aan de deelnemers: “Wat bepaalt de kwaliteit van de bezwaarschriftencommissie?” Uit de ruim honderd reacties viel een profiel van de ‘ideale’ gemeentelijke bezwaarschriftencommissie te destilleren.

Een actueel inzicht in de kwaliteit van bezwaarschriftenbehandeling door gemeenten ontbreekt en daarmee in de staat waarin de rechtsbescherming van de burger op dit punt zich bevindt. Actuele vragen zijn:

 • zijn de bezwaarschriftencommissies qua invulling en taakopvatting (meer) gaan voldoen aan het ‘ideale profiel’?
 • Is dit ook voor nu nog het ideale profiel?
 • Waar lopen de commissies tegenaan bij het meer oplossingsgericht werken?
 • Wat is de impact van nieuwe ontwikkelingen (zoals ambtelijk horen)?
 • Is er zicht op de tevredenheid van de burger?
 • Is de bezwaarschriftenbehandeling integer?

Doel van het onderzoek

In kaart brengen hoe, zeven jaar na peiling door BMC, de bezwaarschriftenbehandeling door commissies en in het algemeen er voor staat, waar nodig actualiseren en uitwerken van het ideale profiel voor de bezwaarschriftencommissie en waar mogelijk ondersteunen van gemeenten en van bezwaarschriftencommissies bij de invulling van een goede rechtsbescherming.

Werkwijze

BMC en Saxion zijn gestart met een meerjarige samenwerking op het gebied van onderzoek ter verbetering van de juridische kwaliteit van gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met studenten van Saxion (afstudeerprojecten en tweedejaarsprojecten). Tevens is er een begeleidingscommissie ingesteld.

Eerste onderzoeksthema’s

 • doelen van de bezwaarschriftencommissie
 • functie en rol
 • samenstelling
 • kwaliteit
 • resultaten
 • integriteit

Programmaoverzicht