Skip to main content

Zonder wrijving geen glans: Conflicthantering in een nieuwe tijd

Essentie

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken vraagt om grote flexibiliteit. Mensen werken onafhankelijk van tijd en plaats, organisatiestructuren zijn platter en er is minder persoonlijk contact tussen collega’s onderling of medewerkers en leidinggevenden. De invloed van nieuwe technologieën op de communicatie is groot.

De vragen

  • Wat vraagt tijd- en plaatsonafhankelijk werken als het gaat om het hanteren van conflicten?
  • Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze?
  • Hoe kun je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?
  • Is er zoiets als een positieve opbrengst uit conflicten, het conflict als voorwaarde voor glans?

Conflicthantering in een nieuwe tijd

In een eerder gestart onderzoek is samen met de afdeling Organisatiewetenschappen van de VU in het project ‘Zonder wrijving, geen glans’ (zie: www.zonderwrijvinggeen glans.nl) een aanvang gemaakt de invloed van kenmerken van tijd- en plaatsonafhankelijk werken/Het Nieuwe Werken in kaart te brengen.

Publicaties in geschreven media en vakbladen richten zich (bijna) exclusief op (een gebrek aan) arbeidsvoorwaarden bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Conflicten die niet zozeer met voorwaarden, maar meer met de eigenlijke uitvoer van het werk (taakgerelateerde en/of sociaal emotionele conflicten, conflicten rond leiderschap) samenhangen blijven onderbelicht. Het huidige project richt zich expliciet op dit tot nu toe onderbelichtte gebied.

Conflicthantering is gebaat bij elkaar zien en daar de tijd voor nemen, in een omgeving waar mensen zich vrij voelen te spreken. Ook duidelijke structuren en procedures dragen bij aan conflicthantering. tijd- en plaatsonafhankelijk werken kenmerkt zich echter door:

  1. het omgaan met een tijd- en plaatsonafhankelijke werkomgeving, het verminderde directe contact met collega’s/medewerkers, het gebruik van moderne communicatiemiddelen, en
  2. het toegenomen belang van vertrouwen (tussen medewerker en leidinggevende, tussen medewerkers),
  3. sturing op output of resultaat,
  4. verminderde structuren en procedures.

Juist bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken is minder vaak sprake van face-to-face en ad-hoc, ongepland, informeel overleg. Daarmee samenhangend zijn er minder mogelijkheden leiding en feedback te geven en te ontvangen en is er minder mogelijkheid tot (bij)sturing. Enerzijds vergroot dit de kans op het ontstaan van conflicten, anderzijds vermindert het de waarschijnlijkheid van constructieve conflicthantering.  Daarnaast is er het risico dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken een negatieve verstoring in de ‘work-life-balance’ teweegbrengt, door het 24/7 bereikbaar zijn. Gewaarschuwd wordt reeds dat er, er bij onvoldoende zorg en aandacht voor deze situatie, veel (juridische) conflicten zullen ontstaan. Er is kortom, een aantal kenmerken van tijd- en plaatsonafhankelijk werken dat invloed heeft op het ontstaan, het proces en de escalatie van conflicten.  Hieruit volgt dat constructieve conflicthantering aan belang wint. Uit ons hierboven genoemde onderzoek, waarop het huidige een uitbreiding vormt, blijkt dat beter met conflicten omgaan een haalbare kaart is.  Bewustwording, gunstiger beleving, hantering en uitkomsten van conflict kunnen met het vergroten van kennis en vaardigheden versterkt en verbeterd worden.

Doel

Het doel van het huidige project is tweeledig. Ten eerste stellen we ons in dit project tot doel wetenschappelijk inzicht te krijgen in de voorwaarden voor vruchtbare conflicthantering bij tijd- en plaatsonafhankelijk werken en zodoende bij te dragen aan een innovatief en duurzaam arbeidsbeleid.

Een tweede, over de tijd gezien parallel te verwezenlijken doel van het project is het verstrekken van kennis en informatie van de risico’s op conflict, en de bewustwording van die risico’s, die (de invoering van) tijd- en plaatsonafhankelijk werken met zich meebrengt en het bieden van best practices en handvatten bij de keuze voor alternatieve en/of nieuwe methodes van conflicthantering in relatie tot tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waaronder de keuze voor mediation.

 

Programmaoverzicht >